Terms and Conditions of use

Ovdje su navedeni uvjeti korištenja sadržaja s portala https://fimaplus.com u vlasništvu tvrtke FIMA PLUS d.o.o. Korištenjem bilo kojeg dijela portala https://fimaplus.com i svih njegovih dijelova i povezanih web stranica automatski prihvaćate sva pravila koja sadrže ovi Uvjeti korištenja, zajedno sa svim izmjenama i dopunama donesenim od strane FIMA PLUS d.o.o. u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave. 

Autorska prava

Sadržaj ove web lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada ili je ustupljeno FIMI PLUS d.o.o. FIMA PLUS d.o.o. posjeduje i autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice. Nadalje, ova stranica sadrži zaštitne znakove ili koje drugo intelektualno vlasništvo FIMA PLUS d.o.o. ili trećih osoba. Niti jedan sadržaj na ovim stranicama ne smije se upotrebljavati bez odobrenja FIMA PLUS d.o.o.

Svaka povreda navedenih prava, namjerna ili slučajna, predstavlja kršenje Uvjeta korištenja materijala s internet stranica i podliježe materijalnoj i kaznenoj odgovornosti. 

Kontrola i sigurnost podataka

Zbog sigurnosti podataka na ovoj adresi, te kako bismo osigurali da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, internet stranice FIMA PLUS d.o.o. koriste programsku podršku koja prati posjete na mrežu i pruža zaštitu od neovlaštenog korištenja ili izmjena podataka. Međutim, svaki korisnik ovih internet stranica izložen je određenom stupnju rizika da neovlaštene osobe ili aplikacije mogu zaobići sigurnosne mjere, u kojem slučaju FIMA PLUS d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove.

Prilikom posjete ovim stranicama Vaši se osobni podaci neće učiniti dostupnim javnosti nit će ih FIMA PLUS d.o.o. ustupati trećim osobama, osim uz Vaš izričiti pristanak.

Na određenim mjestima unutar https://fimaplus.com stranica i u određeno vrijeme, FIMA PLUS d.o.o. će prikupljati osobne podatke korisnika poput imena, prezimena, adrese, OIB-a, naziva tvrtke, telefonskog broja, e-mail adrese, preslike osobne iskaznice. Ti podaci će se koristiti u svrhu kontakata, potvrde identiteta i evidencije korisnika ove web stranice te u svrhu statističke obrade posjećenosti https://fimaplus.com stranica i FIMA PLUS d.o.o. ih neće dati na korištenje trećim osobama niti ih obrađivati u bilo koje druge svrhe. Komunikacija ili materijali koje dostavite, kao što su pitanja, komentari, prijedlozi i sl. neće se smatrati povjerljivim materijalima .

Na Vaš zahtjev podaci se mogu ažurirati, ispraviti ili obrisati putem korisničkog sučelja nakon prijave na stranici, a također možete zatražiti i to pravo kontaktiranjem na [email protected].

Slanje poruka elektronskom poštom (e-mailom)

Slanjem poruka putem elektronske pošte (e-mail) s osobnim podacima po kojima je moguće utvrditi Vaš identitet može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih ili pogrešnoj dostavi. FIMA PLUS d.o.o. ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da iste reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja.

Linkovi na stranice trećih osoba

Linkovi na ovim internet stranicama su informativnog karaktera, a FIMA PLUS d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost za točnost informacija, sadržaj tih stranica niti rezultate koji se mogu dobiti njihovim korištenjem. Ako odlučite ostvariti pristup na neki link, sa stranica FIMA PLUS d.o.o. to činite u cijelosti na vlastitu odgovornost.

Informacije

Sve informacije dostupne na ovim internet stranicama su isključivo informativnog karaktera, ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima. Informacije koje FIMA PLUS d.o.o. objavljuje na ovim www stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja. Informacije na predmetnim internet stranicama se ne smiju shvatiti kao poziv na kupnju ili prodaju, te biti temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste suglasni da nas nećete smatrati odgovornima za rezultat Vaših odluka.

FIMA PLUS d.o.o. ne može garantirati dostupnost servisa i informacija. FIMA PLUS d.o.o. zadržava pravo promjene bilo kojih sadržaja objavljenih na https://fimaplus.com u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti. FIMA PLUS d.o.o. se također ne obvezuje na ažuriranje pisanih materijala ili proizvoda i usluga koji su objavljeni na internet stranicama. FIMA PLUS d.o.o. neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na ovim www stranicama.

Mjerodavno pravo

Za tumačenje odredbi ovih Uvjeta korištenja te za rješavanje eventualnih sporova koji bi mogli proisteći iz njih mjerodavno je hrvatsko pravo i nadležnost hrvatskog suda.

FIMA PLUS d.o.o. ne jamči da su materijali sadržani na predmetnim web stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istima s teritorija država gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatrat će se da je pristup web stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.